logon.jpg

תמיכות שנה 2021
קריטריונים ותבחינים לתמיכות

לרשותכם אפשרות לצפות בקריטריונים למתן תמיכה   

    
קריטריונים ותבחינים למתן תמיכה לשנת 2016 - לצפייה לחץ כאן  
קריטריונים ותבחינים למתן תמיכה לשנת 2017 - לצפייה לחץ כאן 
 
קריטריונים ותבחינים למתן תמיכה 2022 - לצפייה לחץ כאן  
 
 
בחינת דמי שימוש באולמות ספורט ובמגרשי ספורט לשנת 2016 -  לצפייה לחץ כאן
בחינת דמי שימוש באולמות ספורט ובמגרשי ספורט לשנת 2017 - לצפייה לחץ כאן
בחינת דמי שימוש באולמות ספורט ובמגרשי ספורט לשנת 2022 - לצפייה לחץ כאן  
 
 
 
 
אמות מידה לשימוש במגרשי כדורגל באשדוד -  לצפייה לחץ כאן 
 
נוהל משרד הפנים למתן תמיכות - לצפייה לחץ כאן
תוספת לנוהל תמיכות  - לצפייה לחץ כאן
 
 
 

פרוטוקולים ועדות תמיכות

 
מצורפות טבלאות ריכוז רשימות ועדות תמיכות אשר נידונו במועצת העיר ומפורסמים באתר העירייה  
 
 
 
 
 
  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099