logon.jpg

תמיכות שנה 2021
אודות
תם מועד הגשת בקשות חדשות לשנת 2021
 
תמיכות עיריית אשדוד עבור תאגידים שלא למטרת רווח לשנת 2021
בתחום הקמת מרכז חוויתי אינטראקטיבי לזהות יהודית באשדוד
 
 

בקשה לתמיכות לשנת 2021 עבור תאגידים שלא למטרת רווח להקמת מרכז חוויתי אינטראקטיבי לזהות יהודית.

ניתנת בזה הודעה לציבור בהתאם לנוהל מתן תמיכות של הרשויות המקומיות בדבר הגשת בקשות לתמיכה לשנת התקציב 2021 לעמותות בעיר אשדוד שלא למטרת עשיית רווחים בתחום מרכז חוויתי אינטראקטיבי לזהות יהודית בעיר אשדוד .תינתן האפשרות להגשת הבקשות באמצעות אתר האינטרנט של עיריית אשדוד בכתובת www.ashdod.muni.il  . ניתן להגיש את המסכמים מתאריך ה - 07.4.21 - ועד ה 25.4.21 

שחרור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית נשוא התמיכה

פרטים נוספים ופירוט הקריטריונים ניתן לקבל במח' תמיכות בטלפון 08-8545220 , באתר העירייה או לפנות למזל אסולין למייל masala@ashdod.muni.il

 עמותה שאינה רשומה  במאגר הבקשות ב  2021  ההגשה תתבצע  אלי למייל .

 
 
 
 
 
 ------------------------------------------------פרסום קודם -------------------------------------
 
תמיכות עיריית אשדוד עבור תאגידים שלא למטרת רווח לשנת 2021 
 
תאגידים ללא כוונת רווח הרשומים כחוק ופעילים בתחומים : תרבות, רווחה, ספורט, חינוך, כוללים לאברכים, פעילות וולונטרית כללית פיתוח בתי כנסת ,  רשאים להגיש בקשה לעירייה לתמיכה  .  
 
על העמותה לבצע תהליך הרשמה ובהמשך למלא את הטפסים הנדרשים, יש לסרוק טפסים מלאים וחתומים בהתאם להנחיות המפורטות.
הבקשה תתקבל דרך אתר זה בלבד.
מחלקת התמיכות תעביר הדרכה וסיוע לעמותות במילוי הבקשות דרך האתר. 
 
ניתנת בזה הודעה לציבור בהתאם לנוהל מתן תמיכות של הרשויות המקומיות בדבר הגשת בקשות לתמיכה לשנת התקציב 2021 בתחומים הרשומים מעלה ובהתאם לקריטריונים המפורסמים.
 
 
 ניתן להגיש בקשה לתמיכה לשנת 2021 בין התאריכים
 עד  01.11.2020  י"ד חשון תשפ"א ועד 20.12.2020 ה בטבת תשפ"א.
 
 
שימו לב!
 
1. בתאריך 20.12.2020  ה טבת תשפ"א  ינעל האתר ולא ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות ,אך תינתן אפשרות להשלמת ניירת למסמכים         מיוחדים, כגון ניהול תקין 2021 (מועד אחרון להגשתו יפורסם בנפרד). 
 
2. בקשה שלא תוגשנה בהתאם לנדרש ובקשה לא מלאה- לא תובאנה לדיון.
 
3. מתן התמיכות כפוף לאישור תקציב.
 
יודגש: תקציב העירייה לשנת 2021 טרם אושר וכן שחרור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית נשוא התמיכה,
ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר התמיכה המאושרות לכל אחד מהנתמכים עד לאחר אישור תקציב העירייה לשנת 2021.
 
  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099